Natural Fragility, Dyrfina Benita, Thula Gallery, Reykjavik 17.10.-08.11.2020